Make your own free website on Tripod.com


Get !* Big Star.com FREE DVD!
- #3 -


!םולש

.ןתפסותה :בלה תא םמחמ דואמש אשונ לע רבדא םעפה

הז קלח .םייעמה לש הנטק תפסות וניה ןתפסותה ,םיעדוי ונלוכש ומכ
דואמ הרעמ ומכ אוה רמולכ ,דחא הצקב רוגסו דואמו ןטק דואמ אוה
תא ריכזהל אלש ,םיליעגמ םיירשב םירמוחמ היושעש ,הנטק דואמ
.םינפב אצמנש בגשנה רמוחה

םע קיודמה רואיתהמ דוע עומשל םיצור חטב םתאש עדוי ינא
יאוולה .ילש ןטקה רוטב םוקמ קיפסמ יל ןיא לבא ,םינווגמה םיטרפה
.ךכ היה אל הזו
ינא .תחא הרטמ קר שי ןתפסותלש המדנ הז .ןיינעל דימ רובעא זא
הרוצב םהדזהל ,ןבומכ איה ,רתויב הרורבה הרטמה .תרחא בשוח
חותינב ףוגהמ ותרסה ידי-לע אפרהל היהי רשפאש ידכ קר ,העיווזמ
ךירצ הז ןטק רביאש רתויב הבושחה הרטמה יהוז .םיבאכב אלמ
.תמלשומ הרוצב ותוא עצבמ אוהו ,עצבל
ןתפסותה לש ותרסה .םיפסונ םידיקפת ןתפסותל שיש ןימאמ ינא ךא
תוארל לולע אוה ,םדאה לש םייחה תייאר לכ תא תונשל הלולע
לבא ,לכה ושיחכי ,ןבומכ ,םה !ןכל םדוק וארנ אלש םירבד םואתפ
.םהינפ לע תאז האור ינא .הראה ולביק םהש עדוי ינא
םימיוסמ םיבצעל יהשלכ ךרדב רבוחמ ןתפסותהש ןימאמ ינא
רסוי רשאכ קר לעפויש חומב םיוסמ רוזאל םשמו ,חומל םירבוחמש
ןתפסותה תא ומהזת טושפ ,יל םינימאמ אל םתא םא .ןתפסותה
ושיחכת הארנה לככ ,ןכ ושעת םאש ןבומכ .ותוא וריסה זאו ,םכלש
.אל וא הנוכנ ילש הירואתה םא תעדל ךרד ןיאש ךכ ,לכה

הרעמה ךותב תנכוש םדאה חור לכש םינימאמ םירחא םישנא
םצעב םיגרוה ,ותרסה ידי-לעשו ,"ןתפסותה" תארקנש וזה הנטקה
םירתתסמ ,תוידוס תותכב םיפסאנ הלא םישנא .םדאה חור תא
.םהינתפסות תא םיחפטמו ישונאה עזגהמ
ןכוש ומצע םיהולאהש םינימאמ תוקוחר תוצראב םימיוסמ םיטבש
םה םג .ותרסה תא םירסוא םה ןכלו ,דחא לכ לש ןתפסותה ךותב
רבדה םא תואדווב תעדל םילוכי ונא ןיא ןכל ,דוסב םתכ לע םירמוש
.םימדוקה םירקמה ינשל רשקב ןוכנ
לבקל ןכומ ינא לבא ,ילש הירואיתה תא תורתוס הלא תוירואית יתש
.םדא לכ לש הנומא לכ

רבד ואצמ אל םינעדמה וליפא .רתויב הלודגה םייחה תמולעת יהוז
וקיתשי םה והשמ ואצמי םה םא םגש בשוח ינאו ,ןיידע הילא רשקב
.םישנאה ברקב תינומה הלהב ררועל אל ידכ ןיינעה תא

.וזה םעפל לכה רתוי וא תוחפ הז ,ןכבו
(ומהדזי םהש דע) !בטיה םכינתפסות לע ורמשת

,תוארתהל
Freedom Wave

Member of Software HyperBanner
Member of Software HyperBanner